CNCI-01

Phụ gia ức chế ăn mòn cốt thép trong bê tông

EXP 02

Phụ gia nở cho bê tông và vữa xây dựng

LS 03

Phụ gia hóa dẻo chậm đông kết

NS 03

Phụ gia siêu dẻo chậm đông kết