AC GROUT 102S M80

Vữa rót tự chảy không co ngót, chống thấm và chống ăn mòn cao, 80 MPa

AC GROUT 102S M60

Vữa rót tự chảy không co ngót, chống thấm và chống ăn mòn cao, 60 MPa

AC GROUT M80

Vữa rót tự chảy không co, tính năng chống thấm chống ăn mòn cao, 80 MPa

AC GROUT M60

Vữa rót tự chảy không co, tính năng chống thấm chống ăn mòn cao, 60 MPa